ਬੈਲਜੀਅਮ ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮੂਫਤ ਰੇਲ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਨਾ

ਬੈਲਜੀਅਮ 31 ਅਗਸਤ (ਯ.ਸ) ਬੈਲਜੀਅਨ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਜੋ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮੁਫਤ ਰੇਲ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। (ਉਹ ਬੱਚੇ ਜੋ 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਵੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜੀ ਜਮਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ) ਹਰ ਇਕ […]