ਕੈਕਟਸ

ਨਾ ਖੂਸਬੂ, ਨਾ ਤਿੱਤਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ,
ਕਿਉਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਆਪਣੇ ਹੀ
ਵਿਹੜੇ ਕੈਕਟਸ ਹਾਂ ਬੀਜ ਰਿਹਾ,
ਨਾ ਡਰ ਭੋਰਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੂਸਬੂ
ਕੋਈ ਇਸ ਦੀ ਸੁੰਘ ਰਿਹਾ,
ਇਸ ਤੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੰਡੇ ਹੀ ਉਗਣੇ ਨੇ
ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ
ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈ ਬੀਜ ਰਿਹਾ,
ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉ ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੀ ਕਰਮਾ ਮਾਰਾ
ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਹਾਂ ਬੀਜ ਰਿਹਾ,
ਜਿਸ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਫੁੱਲ, ਨਾ ਫਲ ਤੇ ਨਾ
ਹੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਏ…………….
—————————
ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟ

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *