ਬੈਲਜੀਅਮ ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮੂਫਤ ਰੇਲ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਨਾ

ਬੈਲਜੀਅਮ 31 ਅਗਸਤ (ਯ.ਸ) ਬੈਲਜੀਅਨ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਜੋ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮੁਫਤ ਰੇਲ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। (ਉਹ ਬੱਚੇ ਜੋ 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਵੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜੀ ਜਮਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ) ਹਰ ਇਕ ਬੈਲਜੀਅਮ ਨਾਗਰਿਕ ਇਹ ਰੇਲਪਾਸ ਦੀ ਅਰਜੀ 30 ਸੰਤਬਰ ਤਕ ਜਮਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਸ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 31 2021 ਤੱਕ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ 2 ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਸ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਰਜੀ ਜਮਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ॥

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *