ਵੱਡੇ ਵੈਦਾਂ ਦੇ…..

(ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟ)
ਚੱਕਰੋਂ ਚੱਕਰੀਂ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ
ਖਿੱਚੋ ਖਿੱਚ ਕੱਸੋ ਕੱਸ ਵੱਡੇ ਵੈਦਾਂ ਦੇ……..
ਖੁੱਲੋਂ• ਖੁੱਲ•ੀ ਦੱਬੋ ਦੱਬੀ
ਨੂੜੋ ਨੂੜੀ ਨੱਸੋ ਨਸ ਵੱਡੇ ਵੈਦਾਂ ਦੇ………
ਨੀਵੋਂ ਨੀਵੀਂ ਅੱਖੋਂ ਅੱਖੀਂ
ਸ਼ਰਮੋ-ਹਯਾ ਫਸੋ ਫਸ ਵੱਡੇ ਵੈਦਾਂ ਦੇ……..
ਮੱਤ ਬੇ ਮੱਤ ਡੱਕੋ ਡੱਕ
ਸੋਚੋ ਸੋਚ ਹੱਸੋ ਹੱਸ ਵੱਡੇ ਵੈਦਾਂ ਦੇ………
ਕਰਮਾਂ ਮਾਰੀ ਰਚਨਾ ਬੇ ਚਾਰੀ
ਭੁੱਲੋਂ ਭੁੱਲੀ ਦੱਸੋ ਦੱਸ ਵੱਡੇ ਵੈਦਾਂ ਦੇ………
ਜੋੜ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਪੈਰੋਂ ਪੈਰ
ਬੇਨਤੀ ਐ ਬੱਸੋਂ ਬੱਸ ਵੱਡੇ ਵੈਦਾਂ ਦੇ………
ਰੂਹ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੰਬਦੀ
ਜਦੋਂ ਪਵੇ ਵੱਸੋ ਵੱਸ ਵੱਡੇ ਵੈਦਾਂ ਦੇ……….
ਰਮਜ਼ੋ ਰਮਜ਼ ਸਮਝੋ ਸਮਝ
ੂਭੱਟੂ ਗਈ ਨੱਸੋ ਨੱਸ ਵੱਡੇ ਵੈਦਾਂ ਦੇ ………

ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟ

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *