13 ਅਪੈ੍ਰਲ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼

‘‘ਵਿਸਾਖੀ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਚੋਹਕਾ ਅਮਲੁ ਕਰਿ ਧਰਤੀ, ਬੀਜੁ ਬਦ ਕਰਿ, ਸਚ ਕੀ ਆਬ, ਨਿਤ ਦੇਹਿ ਪਾਣੀ।। ਹੋਇ ਕਿਰਸਾਣੁ, ਈਮਾਨੁ ਜੰਮਾਇ ਲੈ, ਭਿਸਤੁ ਦੋਜਕੁ ਮੂੜੇ ਏਵ ਜਾਣੀ ।।ਨੂੰ।।