ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਕੌਵਿੰਡ 19 ਦੇ ਚਲਦਿਆ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਰਮੀ

ਬੈਲਜੀਅਮ (ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ) ਬੈਲਜੀਅਮ ਕੋਵਿੰਡ 19 ਨਾਲ 13 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋ ਪੂਰਨ ਤੋਰ ਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸਥੀਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ 11 ਮਈ ਅਤੇ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾ ਵਿਚ ਕਰਕੇ 90% ਲਾਕਡੋਨ ਖੁਲ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ੋਸਲ ਫਾਸਲੇ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਕਾਨਾ ਵਿਚ ਭੀੜ ਨਹੀ ਲੱਗਣ ਦਿਤੀ ਹਾ ਰਹੀ ਬੱਸਾ ਅਤੇ ਰੇਲਗੱਡੀਆ ਵਿਚ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰਾ ਜੈਕਰ ਅੱਜ ਦੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਤਾ 282 ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਸਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ 43 ਲੋਕ ਮੋਤ ਦੇ ਮੂਹ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਜੈਕਰ ਪਿਛਲੇ 13 ਮਾਰਚ ਤੋ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਨਜਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾ 57,092 ਲੋਕ ਲਾਗ ਦਾ ਸਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ 9,280 ਦੀ ਮੋਤ ਅਤੇ 15,272 ਲੋਕ ਠਕਿ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾ ਨੂੰ ਚਲੇ ਹਏ ਹਨ

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *